datasikkerhed og privatliv

Privatlivs og cookiepolitik

Privatlivs- og cookiespolitik for selvstændige psykologers klinik Behandling af dine oplysninger Vi er i forbindelse med psykologisk behandling af dig som dataansvarlig forpligtet til at indsamle og be-handle en række personoplysninger om dig, jf. Psykologloven og Bekendtgørelse om ordnede opteg-nelser for psykologer. Denne privatlivspolitik beskriver, hvordan vi i den forbindelse, bruger og i nogle tilfælde videregiver dine personoplysninger.

Typer af oplysninger Psykologisk klinik v. Kim Møller Hansen indsamler og behandler følgende typer af personoplysninger om dig (i det omfang det er relevant for netop dig): Almindelige kategorier af personoplysninger: • Navn, adresse, evt. e-mailadresse, telefonnr., personnummer køn, familierelationer og sociale relationer, arbejdsrelationer og uddannelse og fritidsinteresser. Særlige kategorier af personoplysninger (”følsomme personoplysninger”): • Helbredsoplysninger Formål Jeg behandler dine personoplysninger til følgende formål: • Min behandling af dig • Udarbejdelse af attester til brug for myndigheder, forsikringsselskaber mv. • Kommunikation med andre sundhedspersoner, læger eller sygehuse • Indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser • Afregningsformål • Overholdelse af vores forpligtelser i henhold til gældende lovgivning, herunder EU’s databeskyt-telsesforordning, databeskyttelsesloven og anden relevant sundhedsretlig lovgivning, f.eks. • Dokumentationspligt • Overholdelse af basale principper for behandling af personoplysninger og juridisk hjem-mel for behandlingen • Iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltnin-ger, herunder men ikke begrænset til at hindre uautoriseret adgang til systemer og op-lysninger, hindre modtagelse eller distribution af ondsindet kode, standsning af overbe-lastningsangreb (denial-of-service-angreb) og beskadigelser af computersystemer og elektroniske kommunikationssystemer • Undersøgelse af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering til individer og myndigheder • Håndtering af forespørgsler og klager fra registrerede og andre • Håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder • Håndtering af tvister med registrerede og tredjeparter. • Statistiske undersøgelser og videnskabelig forskning Frivillighed

Når jeg indsamler personoplysninger direkte fra dig, giver du personoplysningerne frivilligt. Du er ikke forpligtet til at give disse personoplysninger til mig. Konsekvensen af ikke at give mig personoplysnin-gerne vil være, at jeg ikke kan varetage formålene ovenfor, herunder at jeg ikke vil kunne behandle dig. Videregivelse af personoplysninger Idet omfang det er nødvendigt for den konkrete behandling af dig, vil dine personoplysninger blive vi-deregivet og delt med følgende modtagere: • Der videregives oplysninger til andre sundhedspersoner, hvis det er nødvendigt af hensyn til et aktuelt behandlingsforløb. • Der videregives oplysninger til RKKP (kliniske kvalitetsdatabaser), Styrelsen for Patientsikker-hed, Psykolognævnet, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, i det omfang, at der foreligger en pligt hertil ifølge gældende lovgivning. • Du har som patient adgang til dine egne oplysninger (indsigtsret). • Ved indberetning af oplysninger i forbindelse med afregning for patientbehandling videregives oplysninger til de regionale afregningskontorer. • Ved indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser. • I andre tilfælde, og såfremt der foreligger samtykke, videregives oplysninger til forsikringssel-skaber. Det juridiske grundlag for at indsamle, behandle og videregive dine personoplysninger er: • Til brug for den almindelige patientbehandling indsamles, behandles og videregives almindelige personoplysninger i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(c) og (d), mens de føl-somme personoplysninger indsamles, behandles og videregives i medfør af databeskyttelses-forordningens artikel 9(2)(c) og (h). • Herudover er vi forpligtet til at behandle en række personoplysninger om dig ved den almindelige patientbehandling i medfør af Psykologloven samt Bekendtgørelse om psykologers pligt til at føre ordnede optegnelser. • Oplysninger til brug for afregning for patientbehandling fremsendes en gang pr. måned til regio-nens afregningskontor efter reglerne i Overenskomst om Psykologhjælp af Juli 2016 • Dine personoplysninger videregives alene til forsikringsselskaber med dit forudgående samtyk-ke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(a) og 9(2)(a). Tilbagekaldelse af samtykke. Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på samtykke, har du ret til at tilbagekalde samtykket. Hvis du tilbagekalder samtykket, påvirker det ikke behandlingen forud for tilbagekaldelse af samtykket, herunder en videregivelse baseret på samtykke. Brug af databehandlere Dine personoplysninger behandles og opbevares hos mine databehandlere, som opbevarer dem på vegne af og efter instruks fra mig.

Mine databehandlere er p.t.

• Etera CGM Olufpalmes alle 44 8200 Aarhus 

* Nykredit Storetorv 15 , 3700 Rønne

• TelMore Telegade 2 2630 taastrup

Opbevaring og slettepolitik Jeg opbevarer personoplysninger om dig, så længe vi har behov for at varetage de overfor angivne for-mål. Jeg har dog i henhold til journalføringsbekendtgørelsen § 15 pligt til at opbevare disse i minimum 5 år efter seneste tilførsel til journalen. Der kan opstå tilfælde hvor jeg er nødsaget til at opbevare dine personoplysninger i længere tid, f.eks. i forbindelse med en klagesag eller erstatningssag, hvor oplys-ninger i så fald vil blive opbevaret, indtil sagen er endeligt afsluttet. Dine rettigheder Du har – med lovens begrænsninger - visse rettigheder, herunder retten til indsigt i personoplysninger, retten til at få ændret ukorrekte oplysninger, retten til at få slettet oplysninger, retten til at få begræn-set oplysninger, retten til dataportabilitet, retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af personop-lysningerne, herunder ift. automatiseret, individuel beslutningstagning (”profilering”). I forhold til sletning er denne rettighed dog modificeret af Bekendtgørelse om psykologers pligt at føre ordner optegnelse, som bestemmer, at der ikke må ske sletning i patientjournaler, men alene rettelse, tilføjelse. Du har også ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet.

Kontakt Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller udnyttelsen af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte mig på Tlf 60685272, eller mail: psykconsult@gmail.com

Adresseoplysninger på klinikken: • PsykologBornholm v. Kim Møller hansen • Købmagergade 1e 3730 Nexø • Danmark • Dato: 20. juli 2021

Cookies Hvad er cookies? En cookie er en lille datafil, som websites gemmer på brugerens computer for at kunne genkende com-puteren. Cookies kan blandt andet bruges til at udarbejde statistik over brugernes anvendelse af websi-tet. En cookie er en passiv fil og kan ikke indsamle oplysninger på brugerens computer, sprede computervi-rus eller andre skadelige programmer. PsykologBornholm v. Kim Møller Hansen anvender ikke cookies, fordi det udelukkende er en hjemme-side som er oplysende og der ikke kan skrives til. Hvordan fjerner eller undgår du cookies? Det afhænger af din browser, hvordan du sletter eller undgår, at der placeres cookies på dit it-udstyr. Hvis du bruger almindelig PC, kan du slette cookies ved at bruge genvejstasterne [CTRL]+[SHIFT]+[Delete] Hvis det ikke virker, eller du eksempelvis bruger en MAC, alt efter hvilken browser du bruger, benytte dig af disse fremgangsmåder: Firefox For at slette cookies skal du gå ind i Funktioner -> Indstillinger -> Privatliv -> fjerne individuelle cookies eller rydde din historik. For at blokere cookies skal du gå ind i Funktioner -> Indstillinger -> Privatliv -> i rullemenuen under historik vælge “bruge tilpassede indstillinger for historik” -> sætte flueben i “Brug altid privat Browsing-tilstand” og fjern fluebenet i “Accepter cookies fra sider”. Internet Explorer For at slette cookies skal du gå ind i Funktioner -> Internetindstillinger -> Fanen Generelt -> Tryk på knappen Slet -> Cookies-> Slet. For at blokere cookies skal du gå ind i Funktioner -> Internetindstillinger -> Beskyttelse af personlige op-lysninger -> Tag slideren og ryk den i top. Så blokerer du for alle cookies. -> Klik OK. Google Chrome For at slette cookies skal du i trykke på værktøjsknappen -> Værktøjer -> Slet browsingdata -> Slet coo-kies og andre webstedsdata -> Ryd browsingdata. For at blokere cookies skal du trykke på værktøjsknappen -> Indstillinger -> Vis avancerede indstillinger -> Indstillinger for indhold -> Klik på “Bloker altid websites for at lagre data” og sæt flueben i “Bloker tred-jepartscookies og websitedata” -> Ok Safari For at slette cookies skal du i trykke på værktøjsknappen -> Indstillinger -> Sikkerhed -> Tryk på knappen “Vis cookies”. Her kan du enten slette cookies fra et enkelt domæne eller fjerne alle cookies. For at blokere cookies skal du trykke på værktøjsknappen -> Indstillinger -> Sikkerhed -> Under “Accep-ter cookies” skal du vælge “aldrig”. Alle danske hjemmesider er forpligtede til at informere om, hvilke cookies der placeres på brugerens it-udstyr. Denne information skal stemme overens med ”Bekendtgørelse om krav til information og sam-tykke ved lagring af og adgang til oplysninger i slutbrugeres terminaludstyr” (i daglig tale cookiebekendt-gørelsen). Link til Privatlivs- og cookiepolitik re at kende.

Del siden